شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

گیاهان از مراحل ابتدایی رشد، گلدهی، میوه دهی و انجام عملکردهای زیستی به خصوص فتوسنتز و مقابله با استرس و تنشها نیازمند عناصر مختلفی هستند. از بین این عناصر N-P-K که مخفف عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند، دارای نقش مهمتری در چرخه زندگی گیاه هستند.

نمایش یک نتیجه