شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

محرکهای رشد سبب تحریک گیاه برای ادامه طول دوره رویشی می شوند. از محرک های رشد به عنوان عوامل درونی استفاده می شود.

مشاهده همه 5 نتیجه