یکی از عوامل کاهش عملکرد درختان بارور گردو با توجه به دوره ی باردهی طولانی، عدم کوددهی و ضعف درختان می باشد. این امر موجب ضعف فیزولوژیکی و افزایش حساسیت درخت به تنش های دمایی، کاهش مقاومت به سرما و تنش خشکی می شود.

تقویت خاک قبل از کشت بسیار مهم است چون درخت گردو در سال های اولیه، رشد و ریشه بندی زیادی دارد.

ازت مهم‌ترین عنصری است که در گردوکاری به‌صورت کود مصرف می‌شود و موجب افزایش پروتئین مغز و نسبت مغز به کل وزن میوه و درصد چربی مغز میوه می‌گردد. به علت کمبود ازت میزان تشکیل میوه کاهش یافته و میوه های کوچک با مغز کم مشاهده می شود.

فسفرموجب افزایش کیفیت میوه ها به خصوص در درختان بارور جوان می شود.

پتاسیم نیز جهت افزایش کیفیت محصول لازم و ضروری است.

گردو به عناصر میکرو روی، منگنز، بر، آهن، نیازمند است به ویژه در باغ های تازه احداث شده و خاک های شنی و کم عمق و خاک های آهکی کمبود آن مشاهده می شود.

آبیاری:

درخت گردو به دلیل ساختار فیزیولوژیک خاص در دوره هایی به کمبود آب حساس می باشد. در این دوره ها تامین نیاز آبی درخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمبود آب در خرداد ماه می تواند بر اندازه میوه و رشد گیاه و در تیر ماه اثرات تخریبی بر تشکیل جوانه های سال بعد و مغز گردو سال جاری داشته باشد. کمبود آب در مرداد و شهریور اثر منفی بر کیفیت میوه مغز گردو و خشبی شدن شاخه ها دارد.

آبیاری از مهر ماه متوقف شود زیرا آبیاری در پاییز موجب افزایش سرمازدگی درختان می شود.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه نمایید.