لیویار سورفکتانت 48

لیویار سورفکتانت 48

سورفکتانت 48 لیویار، سورفکتانتی غیر یونی است. شرکت سبزینه تجارت این محصول را با هدف بهبود صابون های محصول پاش مرسوم  این مصول را با فرمولی کارامدتر به بازار ارائه کرده است.