سورفکتانت 48 لیویار، سورفکتانتی غیر یونی است. شرکت سبزینه تجارت این محصول را با هدف بهبود صابون های محصول پاش مرسوم، این محصول را با فرمولی کارامدتر به بازار ارائه کرده است.

سورفکتانت ها عوامل فعال سطحی هستند که برای کاهش کشش سطحی میان کود و سطح گیاهان و سموم آفت کش هایی که بر پایه آب هستند استفاده می شود.

اهمیت و ویژگی های سورفکتانت 48 لیویار:

  • حاوی عصاره سیر و فلفل جهت دور کنندگی حشرات.
  • کاهش کشش سطحی و کم کردن ریزش قطرات از سطح برگ.
  • پاکسازی و شستشوی سطح برگها.
  • کاهش PH تانکر و متعادل کننده سختی آب.
  • افزایش میزان جذب و کارایی کودها و سموم کشاورزی.
  • قابل اختلاط با کلیه سموم و کودهای کشاورزی.

دستورالعمل مصرف:

  • 1 لیتر در 1000 لیتر آب به همراه سموم و کودها.
  • 2 لیتر در 1000 لیتر آب به تنهایی جهت شستشو.