رستان روی 8 درصد به فرم کلات شده EDTA است. این کود با قابلیت جذب بالا توسط گیاه به سرعت علائم کمبود روی در گیاه را رفع می کند.

کمبود روی تولید را در گیاه با مشکل جدی مواجه می کند. این عنصر در مراحل ابتدایی رشد از عناصر اصلی به حساب می آید. علایم کمبود روی ابتدا در برگ های جوان مشاهده می شود. رنگ پریدگی در برگ های جوان و یا لکه های سوخته در در محل رگبرگها در برگهای نسبتا مسن و کوچک ماندن برگهای جوان که در انتهای شاخه ها قرار دارند، از علائم کمبود روی در گیاهان است.

کمبود روی در گیاهان فرایند رشد و نمو را تحت تاثیر قرار داده و به تعویق می اندازد و باعث افت شدید محصول می شود. جذب روی در گیاهان با افزایش PH خاک کاهش می یابد. سطح بالای آهن و فسفر موجود در خاک نیز بر جذب روی تاثیری منفی دارد.

مصرف کود رستان روی 8 درصد شرکت سبزینه تجارت علاوه بر بزطرف نمودن علایم کمبود روی در گیاه، باعث ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی شده و به مقاوم شدن جوانه ها و مریستم انتهایی در مقابل سرما و آسیب های زمستان کمک می کند و تاثیر زیادی بر کمیت و کیفیت محصول دارد.

اهمیت و ویژگی های رستان روی 8 درصد:

  • القای جنین زایی.
  • شکل گیری گل و میوه.
  • جلوگیری از ریزش شکوفه ها و میوه ها.
  • مقاوم شدن جوانه ها و مریستم های انتهایی در برابر سرما.
  • حفاظت در مقابل سرمازدگی.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
میوه، مرکبات، پسته و انگور4-82-3/5در تمام مراحل رشد به جز زمان گلدهی تا قبل از شروع خزان به ویژه در زمان متورم شدن جوانه آغاز تشکیل میوه و پس از برداشت محصول، انگور در زمان متورم شدن جوانه و ارزنی شدن میوه
غلات و برنج3-52-3از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد به ویژه قبل از ساقه و خوشه دهی
گیاهان غده ای، حبوبات3-52-3از زمان ظهور برگ تا یک هفته بعد از برداشت
صیفی جات3-52-3قبل از گلدهی ابتدای تشکیل میوه، یک ماه بعد
بذر مالیک لیتر برای صد کیلوگرم بذر

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
8روی محلولW/W