رستان مجیکال کود مایع کاملی است که برای تمامی گیاهان مناسب می باشد. این کود با خصوصیات ویژه خود موجب افزایش ریشه زایی و گلدهی می شود.

این کود غنی از مواد آلی، آمینو اسید به همراه میکرو المنتهای (عناصر میکرو) ضروری به صورت کلات شده به میزان متناسب است. رستان مجیکال با دارا بودن ماکروالمنتهای بالانس شده می تواند کشاورز را به بالاترین عملکرد برساند.

با توجه به فرمولاسیون منحصر به فرد خود، رستان مجیکال می تواند نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان داشته باشد و موجب ازدیاد رشد گیاه و در نتیجه افزایش بهره وری تولید شود.

اهمیت و ویژگی های کود رستان مجیکال:

  • افزایش سبزینگی برگ.
  • بهبود طمع، رنگ و مرغوبیت محصول.
  • مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی.

دستوالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
انگور5-81/5-2در تمامی مراحل رشد
درختان میوه5-82-3در تمامی مراحل رشد
زراعی و غلات3-62در تمامی مراحل رشد
صیفی جات6-82-3در تمامی مراحل رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
3نیتروژن کلw/w
10فسفر محلولw/w
3پتاسیم محلولw/w
1روی محلولw/w
0/5آهن محلولw/w
2/5منگنز محلولw/w
4گوگرد محلولw/w
0/5مس محلولw/w
3فولویک محلولw/w
2آمینو اسید آزادw/w
1هیومیک اسیدw/w
15کربن آلیw/w