یکی از بزرگترین مشکلاتی که در بخش کشاورزی با آن مواجه هستیم، شور شدن خاک ها است. ترکیبات سدیم داربه ویژه کلرید سدیم شاخص ترین عامل شور شدن خاک های کشاورزی به حساب می آیند.

وجود نمک کلرید سدیم و املاح مضر در خاک و آب سبب غیر قابل نفوذ شدن و فشردگی بیش از حد ساختار خاک شده و بر فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان اثر منفی دارد. یکی از خسارات ناشی از این اثرات جلوگیری از رشد مطلوب ریشه گیاه است.

کلسیم موجود در کود رستان آنتی سالت جایگزین دو مولکول سدیم می شود و سدیم را از محدوده ریشه ها دور کرده و از سمیت برخی یون ها می کاهد.

اهمیت و ویژگی های رستان آنتی سالت:

  • اصلاح خاکهای شور و سدیمی.
  • رفع علایم کمبود کلسیم در گیاهان.
  • بهبود سیستم ریشه ای و افزایش توسعه ریشه.
  • اصلاح و بهبود ساختمان و دانه بندی خاک.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)زمان مصرف
صیفی جات10در طول دوره رشد
درختان میوه20در طول دوره رشد
گیاهان زراعی15-20در طول دوره رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهزمان مصرف
20اکسید کلسیمw/w
5فولویک اسیدw/w
4اسید هیومیکw/w