تولید برنج به عنوان یکی از محصولات استراتژیک از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. تغذیه گیاه برنج به دلیل شرایط رشد خاص محیطی که به صورت غرقاب است، بسیار پر اهمیت می باشد.عنصر سیلسیم از عناصر مهم در کشت برنج به شمار می رود و مسیرهای مقاومت در برابر عوامل بیماری زا را در گیاه فعال میکند و بر روی جذب بسیاری از عناصر مهم موثر می باشد.

ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺗﻤﺎم دوره رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز است؛ اﻣﺎ زﻣﺎن ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿـﺎز ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﻦ اﺑﺘﺪاي ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﺗﺎ اواﺳﻂ آن و ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﯿﺘﺮوژن در دوره رﺳﯿﺪن داﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﯿﺮي ﺑﺮگ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ در زﻣـﺎن ﭘﺮﺷﺪن داﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺴﻔﺮ در درون ﮔﯿﺎه ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺠﻪ دﻫﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺷﺪه و زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

پتاسیم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻫﺮ ﺳﻨﺒﻠﻪ می شود و باعث اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻫر داﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﮔﺮد در ﻃﯽ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ بر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﻪ، ﺧﻮﺷﻪ و ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﭽﻪ در ﺧﻮﺷﻪ، زردی ﻧﺸﺎﻫﺎ در ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﺷﺪ و همچنین اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎء از دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒـﻮد ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز، بر در بهبود عملکرد محصول برنج نقش به سزایی دارد. استفاده از برنامه غذایی مناسب با در نظر گرفتن کلیه عناصر مورد نیاز، در زمان مناسب می تواند زمینه لازم را برای رشدی قوی و سالم جهت افزایش عملکرد محصول در زمین های زیر کشت برنج را فراهم نماید.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.