pH خاک نشان دهنده اسیدی و یا قلیایی بودن محلول خاک است. pH لگاریتم معکوس غلظت یون های هیدروژن در خاک است و از 0 تا 14 تغییر می کند.

در محلول خاک، کلوئیدهای اشباء شده با هیدروژن، درجه pH را تعیین می کنند. برای مثال یک ذره رس که مقدار زیادی یون هیدروژن جذب می کند، یک اسید ضعیف تولید می کند و موجب کاهش pH خاک می شود. در صورتی که ذره رسی با کاتیون های معدنی اشباء شود دارای pH غلیایی خواهد شد. pH مناسب بیشتر گیاهان باغی بین 6 تا 7 است.

خاکهای قلیایی pH بالاتر از 9 و خاکهای اسیدی pH کمتر از 4 دارند. این گونه از خاکها محیطی نا مناسب برای ریشه گیاه ایجاد می کنند.

در صورتی که pH افزایش یابد عنصر آهن غیر قابل جذب شده و در نتیجه گیاه دچار زردی برگها همراه با سبز ماندن رگبرگها می شود. علاوه بر این فعالیت میکروارگانیزمهای خاک، به ویژه باکتری ها موجود در خاک نیز تحت تاثیر pH خاک قرار دارند.

به طور معمول نواحی مرطوب و بارانی به علت شکسته شدن کاتیونهای بازی، دارای خاکهای اسیدی هستند و بر عکس آن نیز نواحی خشک دارای خاک های قلیایی هستند.

با استفاده از جدول زیر میتوانید تاثیر pH بر غلظت عناصر را ببینید: