زیتون درﺧﺘـﯽ اﺳـﺖ ﻧﯿﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺴـﺎس اﺳـﺖ. زﯾﺘﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻣﯿﻮه دﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﺳﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دﯾﮕﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه اي دارد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷـﺪه را دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

این درخت ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘـﺎن ﻣﯿـﻮه دارد. اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، روي و ﺑﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ زﯾﺘـﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺟﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾـﻪ اي ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮند.

در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺑﺮﮔـﯽ ﻋﻤـﻞ ﺷـﻮد و از ﻣﺼـﺮفﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺿﺮوري اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد.

زﯾﺘﻮن اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺎكﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﺧـﺎك ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺸـﻪ ﻫـﺎي ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﻫﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺧـﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺧﺎك، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺪاوم آن اﻗـﺪام ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎیی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ اي زﯾﺘﻮن ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاز درﺧﺖ و در ﻋﻤﻖ رﯾﺸـﻪ ﻫﺎي ﺟﺎذب درﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻮددﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي و ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎغ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮﮔﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎي روش  ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺧـﺎك از روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮگ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و برگ و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.