ازت یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه می باشد و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی مصرف می شود. گرچه 78 درصد حجم هوا را ازت تشکیل می دهد ولی کمبود آن در گیاه بیشتر از سایر عناصر دیده می شود.

تنها گروه کوچکی از موجودات مثل بعضی از باکتری ها و جلبک ها قادرند ازت هوا را جذب کنند. نقش اصلی ازت برای گیاه، در تشکیل پروتوپلاسم و اسید نو کلئیک می باشد.

بدون ازت رشد گیاه به مقدار بسیار زیادی کاهش می یابد. از علایم کمبود ازت کم رشدی، زردی و کوچ ماندن برگها می باشد. معمولاً علایم کمبود در برگ های پیر، بیشتر نمایان می شود تا برگ های جوان تر، زیرا ازت می تواند از قسمت های پیر به قسمت های جوانتر منتقل گردد.

کمبود شدید ازت، باعث ریزش پیش از موقع برگ می شود. از سوی دیگر ازت زیادی باعث رشد ترد و آبدار (Succulent) گیاه شده و برگها رنگ سبز تیره ای به خود می گیرند. در درختان میوه ازت زیادی باعث تاخیر در ایجاد گل و میوه می شود و در اواخر فصل رشد، موجب رشد شاخه های جوان می شود که نسبت به سرمای زمستانه آسیب پذیرند. در سبزیهای برگی، ازت را می توان به مقدار زیاد مصرف کرد تا باعث تسریع رشد سبزینه ای آنها گردد.

علامت کمبود نیتروژن:

مواد آلی منبع تولید ازت در خاک اند. این مواد در اثر پوسیده شدن، ازت را به صورت یون های نیترات و آمونیم که قابل جذب برای گیاه است آزاد میسازند. هنگام تجزیه مواد آلی، هر چه نسبت کربن به ازت (C/N) کمتر باشد تجزیه سریع تر رخ می دهد. آمونیم آزاد شده می تواند توسط گیاه جذب شده و یا توسط عمل نیتریفیکاسیون (Nitrification) به یون نیترات تبدیل شود:

ازت آزاد هوا می تواند توسط بعضی باکتری ها (مانند ریزوبیوم) که در غده ریشه های گیاهان تیره لوبیاسانان (بقولات) یافت می شوند و یا بعضی جلبک ها جذب شده و برای گیاه قابل استفاده گردد. گیاهان تیره لوبیاسانان، سالانه می توانند مقدار قابل ملاحظه ای ازت در خاک تثبیت کنند.

مقدار زیادی از ازت خاک توسط ریشه جذب می گردد و باقی مانده می تواند به راحتی از راه آبشویی (Leaching به ویژه در مناطق مرطوب) یا به راه های دیگر از خاک خارج گردد. به علاوه، ازت خاک توسط بعضی از باکتریها نیز بصورت ازت آزاد درمی آید که به عمل دی نیتریفیکاسیون (Dinitrification) معروف است. عمل دی نیتریفیکاسیون غیر هوازی است، بنابراین در خاک های فاقد تهویه این عمل با شدت بیشتری صورت می گیرد.

کودهای ازته به دو صورت آلی (کودهای دامی، گرد استخوان، خون خشک و برگ پوسیده) و معدنی (نیترات آمونیم، فسفات آمونیم، اوره و غیره) وجود دارند.