مرکبات از مهمترین محصولات مناطق نیمه گرمسیری محسوب می شوند که ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﺪاوم ﺑﺎردﻫﻲ، نیازمند ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ است.

ﻣﻘﺪار و ﻏﻠﻈﺖ اﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺑـﺮگ ﻫـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ موجود در ﮔﻴﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ در رﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﻴﻮه دﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ هستند. ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺧﺎک اﺳﺖ. ﺑﺎ  آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺤـﺼﻮل ﺑـﺎغ می توانیم ﺗﺨﻤﻴنی از ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از خاک باغ به دست آوریم. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣوفقیت آﻣﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬـﻢ ازﻗﺒﻴـﻞ ﻧﻴﺘـﺮوژن، ﻓـﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ،ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، روي، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﺑﺮ، ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﻛﺒـﺎت ملاحظات ﺑﺴﻴﺎري راباید در نظر گرفت؛ مانند ﺳﻦ درﺧـﺖ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺎغ، ﻧـﻮع ﭘﺎﻳـﻪ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛﺎﺷﺖ، و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳﮕﺮ…

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.

تغذیه مرکبات