فروت ست سیترونا روی، بر، ازت و آمینو اسید شرکت سبزینه تجارت کودی به صورت پودری و با فرمولاسیونی ویژه است که دقیقا بر اساس نیاز جوانه زایشی ساخته شده است.

 کود فروت ست سیترونا روی، بر، ازت و آمینو اسید نقشی اساسی در تشکیل و تکامل تخمک و افزایش میزان گرده افشانی موثر در بهار سال بعد دارد. محلول پاشی پس از برداشت، مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می دهد و در تغذیه اول فصل و رشد درختان مفید و موثر است.

کود فروت ست سیترونا روی، بر، ازت و آمینو اسید با جبران انرژی از دست رفته در سال پربار، موجب افزایش گل انگیزی، کاهش سال آوری درختان، به ویژه درخت پسته باعث افزایش مقاومت جوانه های گل به سرمای زمستانه و بهاره می شود.

 

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (کیلوگرم در هکتار)محلول پاشی (کیلوگرم در هکتار)زمان مصرف
درختان میوه1-30/1-0/3هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت
پسته2-50/2-0/3هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

 

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
10نیتروژن کلW/W
10روی کلاته با EDTAW/W
1بر محلولW/W
5آمینو اسید آزادW/W