شرکت سبزینه تجارت با توجه به لزوم تغذیه خوب پس از برداشت و همچنین پیش از آغاز فصل رشد محصول سیترونا زینکوبر+نیتروژن را با فرمولاسیونی ویژه به بازار ارائه کرده است.

استفاده از کود سیترونا زینکوبر+نیتروژن انرژی از دست رفته درختان را طی فصل رشد پس از سالی پر بار  جبران کرده و درخت را برای آغاز سال پربار دیگری آماده می کند.

اهمیت و ویژگی های زینکوبر+نیتروژن:

  • افزایش گل انگیزی.
  • بهبود و افزایش میزان گلدهی و تشکیل میوه های سالم.
  • کاهش سال آوری در درختان میوه.
  • جلوگیری از ریزش شکوفه و میوه.
  • افزایش مقاومت جوانه های گل به سرمای بهاره و زمستانه.
  • افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی.

هشدار:

در مناطقی که میزان بر در آب آبیاری و برگ (مسمومیت بر) بالا باشد بایستی از ترکیب فروت ست با احتیاط مصرف شود.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
درختان میوه5-81/5-2هنگام تورم جوانه های و پس از برداشت
گیاهان زراعی و غلات3-61/5-2قبل از گل انگیزی
صیفی جات6-81/5-2قبل از گلدهی
درختان پسته5-81/5-2هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
4نیتروژن کلW/W
3روی محلولW/W
1بر محلولW/W
3آمینو اسید آزادW/W