سیترونا لیگنو سولفونات حاوی ریز مغذی های روی آهن منگنز کلات شده با بنیان لیگنو سولفونیک اسید (LS) است که بیشترین پتانسیل را در کمپلکس نمودن کاتیون های فلزی دارد. این کود امکان جذب بیشتر عناصر را از طریق برگ و ریشه فرآهم می سازد.سیترونا لیگنو سولفونات به دلیل ماهیت ارگانیک آن موجب بهبود ساختمان خاک و گسترش ریشه می شود. فرمولاسیون ویژه این کود به طور همزمان مانع ایجاد و اصلاح علایم کمبود در گیاهان می شود. به دلیل خواص ویژه، این محصول برای اصلاح خاک های آهکی نیز مناسب است.

اهمیت و ویژگی های سیترونا لیگنو سولفونات روی آهن منگنز:

  • افزایش رشد، افزایش سبزینگی و فتوسنتز در گیاهان.
  • افزایش درصد پروتئین و مقدار قند در محصولات.
  • جلوگیری از ایجاد و اصلاح بروز علائم کمبود مواد غذایی در گیاهان.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصول در هکتارآبیاری (کیلوگرم در هکتار)محلول پاشی (کیلوگرم در هکتار)زمان مصرف
تمامی محصولات باغبانی و زراعی4-61-2– در تمامی مراحل رشد به جز گلدهی

– بعد از برداشت میوه

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
3آهنw/w
6رویw/w
6منگنزw/w