سیترونا هیومیک که دارای مواد آلی مورد نیاز خاک است حاوی مقدار زیادی اسید هیومیک است. اسید هیومیک و اسید فولویک برای اصلاح خاک بسیار مفید هستند.

کود سیترونا هیومیک شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر به واسطه افزایش فعالیت میکرو ارگانیسمهای مفید موجود در خاک سبب افزایش حاصلخیزی و باروری خاک می شود. با توجه به نیاز خاک های کشاورزی بسیاری از نقاط کشور، می توان گفت که اسید هیومیک یکی بهترین ترکیب ها برای بهبود و اصلاح ساختار خاک ایران و سایر نقاط مشابه کشور ما است.

اهمیت و ویژگی های کود سیترونا هیومیک:

  • بهبود رشد و ساختار ریشه.
  • بهبود و تسریع جوانه زنی.
  • افزایش جمعیت میکروبهای مفید خاک.
  • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک.
  • کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک.
  • افزایش بازیافت فسفر نامحلول خاک.
  • بهبود خاصیت فیزیکی به وسیله اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها.
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرسها.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآب آبیاری (کیلوگرم در هکتار)آبیاری قطره ای (کیلوگرم در هکتار)محلول پاشی (کیلوگرم در هکتار)زمان مصرف
گیاهیان زراعی1-2/50/5-1/51/2-1/51-2 بار در تمام مراحل رشد
درختان میوه2-31-213 با در تمام مراحل رشد
سبزی و صیفی جات1-21-1/20/6-0/92-6 بار در تمام مراحل رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
65اسید هیومیکW/W
15اسید فولویکW/W
8پتاسیم محلولW/W