سیترونا کلروفیل 85 حاوی مقدار قابل توجهی از انواع آمینو اسیدها است. اسید آمینه‌ها به عنوان پیش ساز ترکیبات پروتئین شناخته می‌شوند. این مواد نقش مهمی در متابولیسم و رشد گیاه دارند.

در شرایط تنش سنتز آمینو اسیدها در گیاهان بسیار سخت و یا به طور کامل متوقف می‌شود. فقدان آمینو اسیدها در گیاهان سبب کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی می‌شود.

 

اهمیت و ویژگی های سیترونا کلروفیل 85:

  • جذب کامل و سریع عناصر ریز مغذی از طریق غشای برگ.
  • افزایش مقابله گیاهان در برابر تنش های ناشی از تغییرات ناگهانی آب و افزایش دمای هوا و حمله آفات.
  • کاهش خسارات وارد شده توسط تنش های محیطی و غیر محیطی.
  • افزایش فتوسنتز و بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصول.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصول در هکتارآبیاری (کیلوگرم در هکتار)محلول پاشی (گرم در صد لیتر آب)زمان مصرف
تمامی محصولات باغبانی و زراعی1-275-100

در تمامی مراحل رشد گیاه

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
10نیتروژن آلیw/w
0/5منیزیم محلولw/w
0/5آهن محلولw/w
1منگنز محلولw/w
1روی محلولw/w
1مولیبدن محلولw/w
60آمینو اسید کلw/w
40آمینو اسید آزادw/w
35کربن آلیw/w