پلیت مرغی از دسته کود های کامل است که منبع ماده آلی برای تقویت انواع خاکهاست. این کود علاوه بر اینکه حاوی مواد مغذی بسیاری است از نظر نیتروژن نیز بسیار کود غنی‌تری نسبت به دیگر کودهای ارگانیک به شمار می‌رود.
پلت مرغی فاقد تاثیرات مخرب بر خاک، ریشه گیاه و محیط زیست بوده و عناصر موجود در آن در اثر آبیاری متوالی یا بارندگی شسته نمی‌شود. مواد غذایی موجود در این کود به تدریج آزاد و فعال شده و برای گیاه قابل مصرف می‌گردد، به طوریکه باعث رشد و تقویت مستمر گیاه را می‌شود و ضمن اصلاح و احیاء بافت خاک در کشت‌های بعدی نیز تاثیرات مثبت خود را تداوم می‌خشد.

اهمیت و ویژگی‌های پلت مرغی:

  • افزایش مواد آلی خاک.
  • کاهش pH خاک.
  • افزایش میکرو ارگانسیم‌های مفید خاک.
  • افزایش تخلخل و نفوذپذیری خاک.
  • افزایش چسبندگی خاک‌های شنی و کاهش چسبندگی خاک‌های رسی.

دستوالعمل مصرف:

نوع محصولخاکی (کیلوگرم در هکتار)زمان مصرف
درختان میوه1600 – 800قبل از رویش
محصولات زراعی800 – 600قبل از کاشت
صیفی جات800 – 600قبل از کاشت

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
3نیتروژنw/w
2فسفرw/w
2پتاسیمw/w
50ماده آلیw/w