صابون محلول پاشی رستان حاوی عصاره آنغوزه با اثر دورکنندگی حشرات به همراه ازت و پتاسیم قابل جذب، به عنوان مکمل غذایی جهت تقویت گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول منحصر به فرد با کف کنترل شده و بسیار ریزتر نسبت به سایر صابون های محصول پاشی برای افزایش اثربخشی سموم کشاورزی و کودهای محلول پاش به کار می رود. محلول پاشی این محصول به همراه آب باعث شستشوی برگ و سهولت تنفس برگ گیاه می شود و نفوذپذیری سموم و کودها را افزایش می دهد.

صابون محلول پاشی رستان با از بین بردن قطره ای شدن آب و کاهش سایز قطرات محلول در مقابل آفتاب، مانع از سوختگی نقطه ای روی برگ ها می شود.

دستورالعمل مصرف:

  • 1 لیتر در 1000 لیتر آب، همراه با سموم و کودها.
  • 2 لیتر در 1000 لیتر آب به تنهایی جهت شستشو.