کود سیترونا N40، کودی مایع است که مقدار مناسبی از ازت قابل جذب به همراه مواد آلی و آمینو اسید دارد.

نیتروژن به عنوان یکی از عناصر ضروری برای گیاهان بوده و نقش برجسته ای در فرآیندهای فتوسنتز و تولید کلروفیل، ساخت اسیدهای آمینه، پروتئین ها و کو آنزیم ها و تشکیل کربوهیدراتها دارد. نیتروژن در تغذیه گیاه نقشی اساسی دارد و کمبود آن مهمترین عامل غذایی محدود کننده رشد به حساب می آید.

بهترین زمان مصرف کود سیترونا N40 شرکت سبزینه تجارت، زمانی است که گیاه در مرحله رشد فعال است و نیاز به نیترژن دارد. این  کود می تواند به صورت محلول پاشی و مصرف خاکی مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت و ویژگی های کود سیترونا N40:

  • منبع مناسب نیتروژن قابل جذب در گیاهان.
  • افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و سبزینگی برگها.
  • کمک به رشد سریع رویشی.
  • افزایش عملکرد و میزان پروتئین دانه در محصولات زراعی.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
تمامی محصولات زراعی و باغی42در طول فصل رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
32ازت کلW/W
8آمینو اسیدW/W
18ماده آلیW/W