رستان ویژه یونجه کودی کامل برای تولید محصول یوجه است. این کود دارای مقادیر قابل توجه و مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو کلات شده مورد نیاز این محصول است.

استفاده از کود رستان ویژه یونجه شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر موجب افزایش کمی و کیفی محصول یونجه و همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و غیر محیطی می شود.

 

اهمیت و ویژگی های کود رستان ویژه یونجه

  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول یونجه.
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و غیر محیطی.
  • افزایش فتوسنتز و در نتیجه بهبود در رشد و نمو گیاه.
  • تقویت سیستم ایمنی گیاه.
  • افزایش جذب عناصر ریز مغذی.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر درهکتار)زمان مصرف
یونجه10-202-3در طول دوره رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
4نیتروژن کلW/W
4فسفر محلولW/W
5پتاسیم محلولW/W
3فولویک اسیدW/W
0/5هیومیک اسیدW/W
2آمینو اسید آزادW/W
1روی محلولW/W
0/5آهن محلولW/W
1/5منگنز محلولW/W
0/5کلسیم محلولW/W