کود رستان ویژه چغندر با تغذیه صحیح و کامل تضمین کننده افزایش عملکرد کمی (تناژ) و بهبود کیفیت محصول (عیار قند) گیاه چغندر قند است.

این کود کامل، ترکیبی از درصد مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو به صورت کلات شده به همراه آمینو اسید و اسیدهای آلی فولویک و هیومیک است.

 

 

 

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر درهکتار)زمان مصرف
چغندرقند10-202-3در طول دوره رشد

 

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
4نیتروژن کلW/W
4فسفر محلولW/W
5پتاسیم محلولW/W
3فولویک اسیدW/W
0/5هیومیک اسیدW/W
2آمینو اسید آزادW/W
1روی محلولW/W
0/5آهن محلولW/W
1/5منگنز محلولW/W
0/5کلسیم محلولW/W