کود ویژه رستان صیفی جات شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو به صورت کلات شده به همراه آمینو اسید و اسیدهای آلی فولویک و هیومیک است.

استفاده از این کود کامل کامل سبب افزایش سبزینگی و رشد و نمو گیاه شده و موجب بهبود طمع و رنگ صیفی جات می شود.

اهمیت و ویژگی های کود رستان ویژه صیفی جات

  • بهبود ریشه زایی.
  • دارای نقش قابل توجهی در رشد و نمو گیاهان.
  • بهبود طمع و رنگ.
  • افزایش مقاومت نسبت به تنش های محیطی و غیر محیطی

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر درهکتار)زمان مصرف
صیفی جات10-202-3در طول دوره رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
4نیتروژن کلW/W
4فسفر محلولW/W
5پتاسیم محلولW/W
3فولویک اسیدW/W
0/5هیومیک اسیدW/W
2آمینو اسید آزادW/W
1روی محلولW/W
0/5آهن محلولW/W
1/5منگنز محلولW/W
0/5کلسیم محلولW/W