کود رستان ریشه‌زا کودی کامل و ویژه‌ای است که از مواد آلی، آمینو اسید، فولویک و هیومیک اسید و عناصر میکرو کلات شده بامواد طبیعی مورد نیاز گیاه ساخته شده است.

استفاده از این کود موجب افزایش ریشه‌زایی و جذب عناصر غذایی مود نیاز گیاه و همچنین بهبود در گلدهی و به طور کلی رشد نمو گیاه می‌شود.

 

اهمیت و ویژگی های کود رستان ریشه زا:

  • بهبود ریشه زایی
  • افزایش سبزینگی برگ.
  • بهبود طمع، رنگ و مرغوبیت محصول.
  • مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی.
  • تامین پلی ساکاریدهای مورد نیاز مایکوریزا.

دستوالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
انگور5-81/5-2در تمامی مراحل رشد
درختان میوه5-82-3در تمامی مراحل رشد
زراعی و غلات3-62در تمامی مراحل رشد
صیفی جات6-82-3در تمامی مراحل رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
3نیتروژن کلw/w
10فسفر محلولw/w
3پتاسیم محلولw/w
1روی محلولw/w
0/5آهن محلولw/w
2/5منگنز محلولw/w
4گوگرد محلولw/w
0/5مس محلولw/w
3فولویک محلولw/w
2آمینو اسید آزادw/w
1هیومیک اسیدw/w
15کربن آلیw/w