سیترونا N40

کود سیترونا N40، کودی مایع است که مقدار مناسبی از ازت قابل جذب به همراه مواد آلی و آمینو اسید دارد.