نقش مس در تغذیه گیاه

عنصر مس (Cu) در ساختار سه نوع پروتئین وجود داشته و چندین آنزیم را فعال می‌کند.