سیترونا کلات پتاسیم

سیترونا کلات پتاسیم

سیترونا کلات پتاسیم سبزینه تجارت ترکیبی ویژه از پتاسیم و بنیان کلات کننده EDTA و اسیدهای آلی می باشد.