بهبود کارآیی محلول پاشی‌ها و سمپاشی ها و پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلول‌های کودی و آفت کش ها از طریق تنظیم اسیدیته (pH) آب‼️

  • آیا میدانید آبهایی که دارای pH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می شوند. اغلب آبهای کشاورزی بویژه آب چاه ها قلیایی بوده و pH آن ها بالاست.
  •  بررسی ها نشان داده اند که pH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده میشود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها می شود.
  • برخی آفت کشها و کودها به محض اضافه شدن به آب دارای pH بسیار بالا، به سرعت تجزیه می شوند. در این شرایط، حتی قبل از شروع محلولپاشی، سم کُشنده و کود با کیفیت به یک ماده بی اثر تبدیل می شوند.
  • در بسیاری از نواحی دنیا که کشاورزی پیشرفته و مکانیزه دارند کشاورزان قبل از محلولپاشیpH تانکر حاوی محلول را توسط دستگاهی بنام pH متر کنترل می کنند تا از میزان تأثیر سم یا کود اطمینان حاصل نمایند.
  •  مطالعات نشان داده اند بهترین pH برای آب سم پاشی و محلول پاشی در محدوده اسیدی و کمتر از ۷ است.
  •  بهترین راه حل، آن است که قبل از اضافه نمودن سم یا کود به تانکر pH آب داخل تانکر توسط pH متر کنترل شود و در صورت وجود pH بالا، با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص، pH را به زیر ۷ کاهش داده و پس از آن سم یا کود را به آب اضافه کرده و محلولپاشی را انجام داد.
  • امروزه محلول های کنترل کننده pH خوبی در بازار هست که می توان از آن ها با رعایت اصول علمی و پس از مشورت با متخصصین بهره برد.